tirsdag 18. september 2012

Hva er kognitiv psykologi?


I psykologi klassen skal vi skrive blogg og jeg har fått teamet kognitiv psykologi. I denne bloggen skal jeg skrive om temaet kognitiv psykologi og hva det går ut på.

HVA ER KOGNITIV PSYKOLOGI? 

Kognitiv psykologi er studiet av hvordan folk oppfatter, husker, tenker, snakker og løser problemet på. Ulric Neisser innførte begrepet «kognitiv psykologi» i 1967. Andre felt der kognitive psykologer driver forskninger er bl.a hukommelse, språk, problemløsning, og resonnering. Kognitiv psykologi er en av de moderne retninger innenfor psykologi og fikk en stor oppblomstring på 1980-tallet, først i USA, siden i de andre vestlige landene.
Selve ordet "kognitiv" betyr at man arbeider med menneskets mentale evner og erkjennelsesprosesser, det vil si de prosessene som foregår i hjernen (oppfattelse, tenkning, erfaring). Et eksempel på kognitive prosesser er hvordan vi oppfatter ulike former, hvorfor vi husker noen fakta og glemmer andre, og hvordan vi lærer språk. Kognitiv psykologi er delvis en videreutvikling av atferdspsykologi. denne type psykologi interesserer seg først og fremst for menneskets atferd, som de definerer som "ytre, målbare reaksjoner". 

Kognitiv psykologi menes med at mennesket søker etter en mening i alle de inntrykk som presenteres for oss fra vi er barn, til vi blir voksen og videre i livet. Dette blir og betegnet som "skjemata", som er kognitive tankeskjemaer. Det ligger dypt i menneskets natur og hjerne og forstå og danne seg en mening.

Ifølge kognitiv psykologi sanser, utvelger, tolker og erfarer vi våre opplevelse utifra vår egen, indre logikk, som vi har gjort gjennom livet, og som også har blitt betegnet som "skjemata".

SENTRALE TEMAER INNENFOR KOGNITIV PSYKOLOGI

Innenfor kognitiv psykologi, finnes mange temaer. Noen av hovedtemaene er:

Sansing og persepsjon: handler om hvordan vi tar inn og tolker sanseinntrykk
Bevissthet: handler om evnen til til å være våkent oppmerksom på seg selv og omgivelsene
Oppmerksomhet: handler om å kunne fokusere bevisstheten sin mot noe
Læring: handler om de prosessene hvor vi tilegner oss kunnskap og kompetanse.

Den kognitive psykologien ser på menneskesinnet som en datamaskin, som kan ta inn, behandle og produsere informasjon. Informasjonsbehandlingen i hjernen, utføres gjennom en rekke delprosesser som kommer i en bestemt rekkefølge. Denne datamaskin metaforen har gjort mange teorier og mye forskning mulig innenfor den kognitive psykologien. Men denne måten har også noen svakheter. Blandt annet så vet vi at hjernen kan ha mange parallelle og samtidige prosesser i informasjonsbehandlingen. Hjernen er dessuten langsommere, men mye mer fleksibel enn en datamaskiner som er konstruert for å simulere kognitive prosesser. 

Når vi studerer kognisjon, kan vi trekke fram 4 fellestrekk:
      - Bearbeiding av informasjon, foregår på flere måter samtidig
      - Hjernen behandler informasjon aktivt
      - Prosessene er effektive og hensiktsmessige
      - Prosessene er innbyrdes forbundet med hverandre

Mange kognitive prosesser er avhengige av noe som kalles "nedenfra-og-opp" prosessering og "ovenfra-og-ned" prosessering. "nedenfra-og-opp-prosessering" er en prosess hvor vi sanser individuelle elementer av stimuli og hjernen integrerer dem til et samlet inntrykk. "ovenfra-og-ned prosessering" er når eksisterende kunnskap, begreper, ideer eller forventninger brukes for å gi mening til et sanseinntrykk. 

SPRÅK
Språket vår er en sammensatt kognitiv funksjon. Språket er grunnlaget for intelligent atferd. Vi bruker språket når vi tenker og når vi løser problemer. Det er også tett forbundet med hukommelse prosessene. Språk er beskrevet som systemer av symboler med tilhørende regler for hvordan symbolene kan kombineres. Dette kan produsere et uendelig antall mulige budskap og betydninger. Når vi snakker om symboler, mener vi gjerne tegn, som bokstaver og bevegelser, som i tegnspråk og selvfølgelig også lyder. Dette representerer ting, hendelser, ideer, følelser eller handlinger. 

Evnen til å tilegne seg, forstå og produsere språk er en av de mest fascinerende kognitive egenskapene som menneskene har, og som skiller oss fra andre pattedyr. Psykoligvistikk er den delen av språkvitenskapen som beskjeftiger seg med forholdet mellom språklig atferd og de psykologiske prosessene som ligge til grunn for denne atferden. Mange forskere innenfor dette området mener at vi har et medført anlegg for å lære og forstå og snakke språket vi vokser opp med.

Som en oppsummering, kan vi si at kognitiv psykologi er en viktig del av menneskets atferd og tankegang og blir brukt i egentlig alle situasjoner, uten at vi kanskje tenker over det. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar